ՀԾՀ

ՀԾՀ պետք է պարունակի 10 նիշ

=

Խնդրում ենք լրացրել գործողության արդյունքում ստացված թվային արժեքը