Կայքի քարտեզ  |  eng  |  pyc  |  հայ   
   Օրենքը չի կարող օրենք լինել, եթե նրա թիկունքում չկա հարկադրելու ընդունակ մի ուժ   
  
Էստոնացի գործընկերներն աշխատանքային այցով եղել են Հարկադիր կատարման ծառայության Արարատի մարզային բաժնում  2018-09-19 17:58

Հարկադիր կատարման ծառայությունը հյուրընկալել է էստոնացի գործընկերներին 2018-09-18 17:01

Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է 2018-09-17 12:40
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարող
Հարկադիր կատարող
Կառուցվածքը
Հարկադիր կատարման ենթակա ակտեր
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ընթացակարգը
Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները
Կիրառվող միջոցները
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ
Օրենսդրություն
Նորություններ
Հաճախ տրվող հարցեր
Քաղաքացիների ընդունելություն
Մեդիադարան
Արձագանքներ
Հասցեներ եւ հեռախոսահամարներ
Կիրառվող միջոցները

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն իրականացվում է օրենքի եւ այլ իրավական ակտերի պահանջների խստիվ պահպանմամբ: Հարկադիր կատարողը դատական ակտի հարկադիր կատարումն ապահովելու նպատակով կարող է կիրառել միայն օրենքով սահմանված միջոցները:

Հարկադիր կատարման միջոցները սահմանված են "Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքով: Հարկադիր կատարման ցանկացած միջոցի կիրառման համար հիմք է հանդիսանում կատարողական թերթը: Առանց կատարողական թերթի իրականցվող հարկադիր կատարման միջոցները չեն կարող օրինական համարվել: Ընդ որում` կատարողական թերթը պետք է տրված լինի օրենքով սահմանված կարգով:

"Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքը սահմանում է հարկադիր կատարման հետեւյալ միջոցները.

 1. պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` արգելանք դնելու եւ այն իրացնելու միջոցով,
 2. պարտապանի աշխատավարձի, կենսաթոշակի, կրթաթոշակի եւ այլ տեսակի եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելը,
 3. այլ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի դրամական միջոցների եւ այլ գույքի վրա բռնագանձում տարածելը,
 4. կատարողական թերթում նշված որոշակի առարկաները պարտապանից առգրավելը եւ պահանջատիրոջը հանձնելը,
 5. Հարկադիր կատարողի որոշումները չկատարելու համար տուգանք կիրառելը` համաձայն ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի

Հոդված 2065  Հարկադիր կատարողի որոշումը դիտավորյալ չկատարելը կամ կատարմանը խոչընդոտելը

Հարկադիր կատարողի որոշումը դիտավորյալ չկատարելը կամ օրենքով նրա վրա դրված պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով:

6. կատարողական թերթի կատարումն ապահովող այլ միջոցներ:

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը ներառում է գույքի վրա արգելանք դնելը, այն առգրավելը եւ հարկադիր իրացնելը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք): Բռնագանձումը տարածվում է այն չափով, որն անհրաժեշտ է կատարողական թերթի կատարման համար` հաշվի առնելով կատարման ծախսերը: Բռնագանձումն առաջին հերթին պետք է տարածվի պարտապանի դրամական միջոցների վրա: Դրամական միջոցների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում բռնագանձումը կարող է տարածվել նաեւ պարտապանի գույքի վրա, բացառությամբ այն գույքի, որի վրա օրենքի համաձայն չի թույլատրվում բռնագանձում տարածել:

Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է հետևյալ հերթականությամբ.

 • 1) պարտապան իրավաբանական անձի պարագայում`
  •  արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված հիմնական միջոցներ,
  •  պատրաստի արտադրանք,
  •  անավարտ արտադրանք, այդ թվում` հումք, նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ,
  •  այլ գույք (այդ թվում` անշարժ գույք).
 • 2) պարտապան ֆիզիկական անձի պարագայում`
  •  շարժական գույք,
  •  անշարժ գույք:

Յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է միայն նախորդ հերթի գույքի վրա բռնագանձումը տարածելուց հետո: Առանց նախորդ հերթում ընդգրկված գույքի բռնագանձումը իրականացնելու՝ հաջորդ հերթի գույքը կարող է բռնագանձվել, եթե ակնհայտ է, որ նախորդ հերթի գույքի արժեքը անբավարար է պահանջների բավարարման համար:

Եթե միևնույն հերթում առկա են գույքի տարբեր տեսակներ, ապա դրանց վրա բռնագանձում տարածելու հերթականությունը որոշում է հարկադիր կատարողը:

Կատարողական գործողությունների կատարման նպատակով (բռնագանձում, վտարում, բնակեցում և այլն) հարկադիր կատարողն իրավունք ունի անարգել մուտք գործելու պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարան կամ այլ շինություն: Կատարողական գործողությունների կատարման նպատակով այլ անձանց պատկանող բնակարան կամ շինություններ հարկադիր կատարողը կարող է մուտք գործել այդ բնակարանի կամ շինության սեփականատիրոջ (ժամանակավոր տիրապետողի) համաձայնությամբ: Համաձայնության բացակայության դեպքում հարկադիր կատարողը կարող է մուտք գործել բնակարան կամ շինություններ դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա: Պարտապանի գույքի կամ պարտապանի մոտ գտնվող` հայցվորին (պահանջատիրոջը) պատկանող գույքի վրա արգելանք դնելը ներառում է դրա գույքագրումը, գույքի տնօրինելն արգելելը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` օգտագործման իրավունքը սահմանափակելը, այն առգրավելը և ի պահ հանձնելը:

Պարտապանի մոտ հայտնաբերված դրամով կանխիկ դրամական միջոցները հարկադիր կատարող առգրավում է եւ ոչ ուշ, քան այն առգրավելու հաջորդ օրը հանձնում է բանկ` հարկադիր կատարման ծառայության  մարզային (Երևանի քաղաքային) բաժնի դեպոզիտ հաշվին:

Եթե պարտապանը հաշիվներ եւ ավանդներ ունի բանկերում եւ այլ վարկային կազմակերպություններում, ապա հարկադիր կատարողն արգելանք է դնում դրանց վրա: Հարկադիր կատարողը կատարողական թերթը պատշաճ ձեւով ուղարկում է անմիջապես բանկ կամ այլ վարկային կազմակերպություն: Հարկադիր կատարողը պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք է դնում բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների միջոցով, որոնց ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հետ:

"Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին" ՀՀ օրենքը սահմանում է նաեւ առանձին կատեգորիաներեւի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու կարգը եւ պայմանները: Կան գույքի որոշակի տեսակներ, որոնց վրա օրենքի համաձայն չի կարող բռնագանձում տարածվել: Բռնագանձում չի կաորղ տարածվել քաղաքացի- պարտապանին պատկանող հետեւյալ գույքի վրա`

 1. գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առարկաների , հագուստեղենի, կոշկեղենի, սպիտակեղենի, անկողնային եւ մանկական պարագաների, բացառությամբ պերճանքի առարկաների եւ այն առարկաների, որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից կամ ունեն պատմական կամ գեղարվեստական արժեք,
 2. պարտապանի մասնագիտական պարապմունքների համար անհրաժեշտ առարկաների, ձեռնարկների եւ գրքերի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պարտապանը դատարանի դատավճռով զրկված է որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից եւ այն առարկաներից, որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից կամ ունեն պատմական կամ գեղարվեստական արժեք
 3. այն անձանց ընտանի կենդանիների (2 միավոր), ընտանի թռչունների (10 միավոր), անասնակների, հերթական ցանքի համար անհրաժեշտ սերմացուի, որոնց հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է
 4. մինչև 5.000 դրամ արժողությամբ գույք, եթե դրանք մեկ միասնական խմբաքանակ չեն կազմում
 5. հաշմանդամների համար նախատեսված հատուկ փոխադրամիջոցներ:

Պարտապանի գույքի գնահատումը եւ իրացումը իրականացվում են "Հրապարակային սակարկությունների մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Հարկադիր աճուրդ
Հարկադիր աճուրդ

Համաներում
համաներում

DataLex Դատական Տեղեկատվական Համակարգ

Առցանց հարց
հարց գլխավոր հարկադիր կատարողին

sms ծանուցում


Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0078, Հալաբյան փ. 41ա | Թեժ գիծ՝ (+374) 60 570-435 | Էլ. փոստի հասցե՝ hotline@harkadir.am ; press@harkadir.am
Copyright 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են | ՀՀ Արդարադատության Նախարարություն | Հարկադիր Կատարումն Ապահովող Ծառայություն

site design updated 31.07.2018

Designed & Developed by WebCenter design studio