Կայքի քարտեզ  |  eng  |  pyc  |  հայ
Օրենքը չի կարող օրենք լինել, եթե նրա թիկունքում չկա հարկադրելու ընդունակ մի ուժ
  

2020-09-18 19:11 Ծառայության Գեղարքունիքի մարզային բաժնում տեղի է ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն

2020-09-17 11:10 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար

2020-09-14 11:05 Տեղեկատվություն ընտրված փորձագետի վերաբերյալ
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարող
Կառուցվածք
Կանոնադրություններ
Օրենսդրություն
Նորություններ
Հաճախ տրվող հարցեր
Քաղաքացիների ընդունելություն
Մեդիադարան
Հասցեներ եւ հեռախոսահամարներ
Հայտարարություններ
Կադրերի ապահովում

Հարկադիր կատարման ծառայությունում որպես հարկադիր կատարող ծառայության կարող է անցնել բարձրագույն կրթություն ունեցող ՀՀ այն քաղաքացին, որն, անկախ սեռից, ազգությունից, ռասայից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից՝

 • անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ իգական սեռի քաղաքացիների, ինչպես նաև «Զինապարտության մաuին» ՀՀ oրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մաuի «բ-ե» կետերով և 13-րդ հոդվածով նախատեuված հիմքերով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված քաղաքացիների),
 • տիրապետում է հայերենին,
 • իր մասնագիտական գիտելիքներով, գործնական և անձնական հատկանիշներով ու առողջական վիճակով ունակ է կատարելու հարկադիր կատարողի պարտականությունները:

Հարկադիր կատարողին ներկայացվող մասնագիտական և առողջական վիճակի հետ կապված պահանջները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:

Հարկադիր կատարման ծառայությունում որպես հարկադիր կատարող ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին, ով.

 • դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
 • դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից,
 • դատապարտվել է հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով մարված կամ հանված չէ,
 • գտնվում է քրեական հետապնդման մեջ,
 • չի համապատասխանում «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին:

Հարկադիր կատարողներին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողը:

Հարկադիր կատարման ծառայությունում առաջին անգամ հարկադիր կատարողի պաշտոնին նշանակված անձը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի առջև ՀՀ արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով տալիս է հետևյալ բովանդակությամբ երդումը.

«Ես` (անուն, հայրանուն, ազգանուն), Հարկադիր կատարման ծառայությունում պաշտոն ստանձնելով, երդվում եմ.

հավատարմորեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, խստագույնս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, աջակցել սահմանադրական կարգի պահպանմանը, անվերապահորեն և բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները»:

Հարկադիր կատարողը երդում է տալիս մեկ անգամ, անհատական կարգով` երդման տեքստն ընթերցելու միջոցով:

Հարկադիր կատարողն ստորագրում է երդման տեքստը, որը պահպանվում է նրա անձնական գործում:

Հարկադիր կատարողին շնորհվում է արդարադատության հատուկ կոչում:

Յուրաքանչյուր տարի հարկադիր կատարողների առնվազն մեկ երրորդը ենթակա է պարտադիր ատեստավորման:

Հերթական ատեստավորումն իրականացվում է երեք տարին մեկ:

Հարկադիր կատարողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում անցնելու կարգը և պայմանները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:

 

Հարկադիր կատարողի իրավունքներն են.

 • զբաղեցրած պաշտոնում իր իրավունքները և պարտականությունները սահմանող իրավական ակտերին ծանոթանալը,
 • իր անձնական գործի բոլոր նյութերին` իր գործունեության գնահատականներին և ծառայողական գործունեությանը վերաբերող այլ փաuտաթղթերի ծանոթանալն ու բացատրություններ ներկայացնելը
 • ծառայողական պարտականությունների կատարման համար սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստանալը,
 • իր իրավասության սահմաններում որոշումներ ընդունելը,
 • ծառայության համար համարժեք վարձատրություն ստանալը,
 • սոցիալական պաշտպանությունը և ապահովությունը,
 • իրավական պաշտպանությունը,
 • կոչումի` սահմանված կարգով բարձրացումը,
 • պաշտոնի նշանակման և ատեստավորման արդյունքները բողոքարկելը,
 • ծառայության կազմակերպման ու կատարելագործման հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը:

Հարկադիր կատարողը կարող է ունենալ նաև «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:

Հարկադիր կատարողի պարտականություններն են.

 • ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների և իրավական այլ ակտերի պահանջները կատարելը,
 • մասնագիտական և ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ապահովելը,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված պարտականությունները ճշգրիտ ու ժամանակին կատարելը,
 • վերադաu մարմինների և պաշտոնատար անձանց` uահմանված կարգով ընդունած հրամաններն ու որոշումները, տրված կարգադրություններն ու ցուցումները կատարելը,
 • սահմանված կարգով և ժամկետներում առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ քննության առնելը և դրանց ընթացք տալը,
 • պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները պահպանելը, այդ թվում` ծառայությունը դադարեցնելուց հետո,
 • եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելը,
 • հարկադիր կատարողի վարքագծի կանոնները պահպանելը:

Հարկադիր կատարողը պարտավոր է տալ գրավոր բացատրություններ, եթե իր նկատմամբ անցկացվում է ծառայողական քննություն:

Հարկադիր կատարողի համար «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով կարող են սահմանվել նաև այլ պարտականություններ:
e-payments.am

Քո Արգելանքը

Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ

Տեղեկատու

sms ծանուցում

Telegram BotՏեղեկատու


Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0078, Հալաբյան փ. 41ա | Թեժ գիծ՝ (+374) 60 713-435 |
Հայաստանի Հանրապետություն արդարադատության նախարարության թեժ գիծ՝ 85-00
Copyright 2018 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ ՖԵՅՍԲՈՒՔՈՒՄ

Օգտվեք մեր Telegram բոտից

site design updated 09.01.2019

Redesigned by IT IA Dept. of Compulsory Enforcement Service, formerly Developed by WebCenter design studio